نام داکتر گل محمد هاشمی
تحصیل  متخصص
بخش کاری متخصص داخله عمومی و التراسوند

نام داکتر حیات الله بشرمل 
تحصیل  متخصص
بخش کاری ترینر متخصص جراحی عمومی، یورولوژی گوش و گلو

نام  داکتر گل آباد طارق
تحصیل متخصص
بخش کاری متخصص داخله عمومی

نام داکتر محمد آصف نجیب
تحصیل متخصص
بخش کاری متخصص اطفال و نوزادان

نام داکتر عبدالوارث صافی
تحصیل ایم دی
بخش کاری عمومی داخله

نام داکتر فرشته ظاهری
تحصیل متخصص
بخش کاری نسایی ولادی

نام احمد الله خالقی
تحصیل لب تکنالوجست
بخش کاری لابراتوار

نام  داکتر ننگیالی شهزاده
تحصیل ایم دی
بخش کاری دندان

نام  مقبل محمدی
تحصیل فارمسست
بخش کاری دواخانه

نام سمیرا امرخل
تحصیل نرسینگ
بخش کاری سوتغذی

نام  مرضیه رحمانی
تحصیل واکسین
بخش کاری واکسین

نام رقیبه عمری
تحصیل واکسین
بخش کاری واکسین

نام  ظریفه یاسینی
تحصیل نرسینگ
بخش کاری نرسینگ

نام حسنا مراکی 
تحصیل روانشناسی
بخش کاری روانشناسی و مشاوز اجتماعی