داکتر عطاالله ذوالفقار

آقای داکتر عطاالله ذوالفقار که در کشور جرمنی عضو اتحادیه شورای رهبری داکتران  برای مهاجرین افغان است به تاریخ ۱۲ مارچ ۲۰۱۸ از کلینیک دیوانبگی دیدن نمود و نظریات و پیشنهادات خویش برای بهبود کلینک همرای ما به اشتراک گذاشتند. همچنان یک ترکیب را از واقعات امراض داخله و منجمنت برای پرسونل دایر نمودند که بسیار مفید بود.

 داکتر عطاالله در حال حاضر در آلمان زندگی میکند و در بخش داخله عمومی تجربه کافی دارند. ایشان از فعالیت های اکنون کلینیک راضی بوده و در آینده وعده همکاری های بشتر خویش را نمودند.

داکتر متین صافی

بعد از احوال پرسی و دید ظاهری کلینیک و داکتران، جناب داکتر متین خواستند که در آغاز مشکلات موجود در کلینیک را ارزیابی نموده و بعد به یک سلسله مشوره ها  و توصیه ها پرداخته و تجارب خویش را با داکتران، شریک کنند، از جمله تاکید ایشان به پابند بودن داکتران به وقت، اجرای کار طبق تقسیم اوقات، در ضمن اداره  و منجمنت نمودن کلینیک به صورت درست، برخورد با سلوک و روش درست با مریضان از جمله توصیه های آن جناب بود.

همچنان ایشان به خاطر پیشرفت خدمات درست و خدمت به مردم،  خواستار این شد تا داکتران مجرب و ورزیده استخدام شده، در ضمن صحبت نمودن و در تماس بودن پرسونل کلینیک با احالی منطقه به خاطر نشان دادن چنین مرکز صحی پاک و مجهز،  تبلیغ اعلانات برای نشان دادن و با خبر ساختن مردم از وجود چنین مرکز صحی و ارایه چنین خدمات درست و واقعی باید صورت گیرد.

داکتر زلمی توریال

داکتر زلمی توریال که در کشور آلمان در بخش جراحي اطفال متخصص فعال است در مسلک خود دست آوردهای زیاد نایل آمده اند، همچنان در کشور جرمنی عضویت اتحادیه داکتران مهاجر افغان را نیز هم دارند، علاوه بر این که مصروفیت زیاد داشتند از کلینیک دیوانبیگی دیدن نمودند و در همه بخشها برای پرسونل توسعه لازمی را کردند.

ایشان کمی و کاستی بخش جراحی و گلون که در گذشته اندکی وجود داشت، نشان داده شد و برای اصلاح آن راه حل های لازمی را پشنهاد نمودند.

اقای توریال در گذشته هم د بخش تریننگ داکتران افغان کومک های زیاد کرده بود و همچنان وعده کرد که در آینده ها هم به همکاری های خویش دوام میدهید.