واکسین

معلومات در باره شعبه واکسین کلینیک دیوانبیگی:

واکسین های که در بخش واکسین وجود دارد رایگان میباشد که  قرار ذیل واکسین پنج گانه است.

(زردی سیاه، سیا سرفه، تیتانوس هیموفیلوس انفلونزا، دیفتری)

  • برای توبرکلوز (BCG)
  • برای زردی سیاه (Hepatite-B)
  • برای پولیو(Oral Polio Vaccine )OPV
  • برای پولیو زرقی(IPV)
  • برای سینه و بغل PCV))
  • برای اسهالات (Rota)
  • برای سرخکان (Measles)
  • برای تیتانوس) (TT

سن قابل تطبیق:

ما سه گروپ سنی برای تطبیق واکسین داریم اطفال زیر یکسال، از یکسال الی دو سال و خانم های 15 الی 45 ساله، که واکسین تی تی برای خانم ها است، و دیگر تمام

واکسین ها برای اطفال زیر سن یکسال است اما اگر در یک سالگی واکسین نشد میتواند در دو سالگی واکسین های خودرا بگیرد.

 واکسین بی سی جی یک دوره دارد و برای اطفال بعد از تولد الی یکسالگی داده میشود  واکسین بی سی جی پودر همراه با آب مقطر است، که مقدار آب مقطر آن یک سی سی میباشد، واکسین بعضی اوقات به شکل ویال  و بعضی  اوقات به  شکل امپول  میاید  و یک ویال آن 20 دوز میباشد  ، دوز واکسین بی سی جی برای اطفال 0.05 سی سی  میباشد، واکسن بی سی جی بعد از آماده شدن الی  شش ساعت قابل استفاده میباشد و بعد از شش ساعت ختم جلسه هدر میشود، واکسین بی سی جی در قسمت بالایی شانه چپ طفل به زاویه 5 الی 10 درجه داخل جلد زرق میشود و بعدازین که زرق شد یک آبله گک برابر نیم نخود در جای واکسین پیدا میشود که آبله در مدت دو هفته زخم میشود و بعداز دو هفته زخم اش خوب میشود و جایش نتبه میماند وهمین نتیه نشان دهنده اینست که واکسین بی سی جی درست تطبیق شده است.

واکسین هیپاتیت بی  برای زردی سیاه است و تا 24 ساعت بعد از تولد برای اطفال داده میشود. محلول شیری رنگ میباشد و در یک ویال آن 10 دوز دارد ، بشکل ویال میباشد، دوز واکسین هیپاتیت بی برای 0.5 سی سی میباشد  واکسین هیپاتیت بی در قسمت قدامی  وسطی ران طفل کمی بطرف بیرون به زاویه 90 درجه داخل عضله  زرق میشود .

واکسین او پی وی پنج دوره دارد واکسین فهمی میباشد در یک ویال 20 دوز است و دوز آن برای هر طفل دو قطره

میباشد و واکسین (آی پی وی) واکسین پولیو زرقی میباشد یک دوره دارد که در سن 14 هفتگی همراه با  پینتا 3 پی سی وی 3 و او پی وی 3 داده میشود این واکسین هم در قسمت قدامی وسطی ران طفل کمی بطرف بیرون به زاویه 90 درجه داخل عضله زرق میشود.

واکسین پینتا شامل پنج مرض میباشد که عبارت از زردی سیاه، سیاه سرفه، تیتانوس، انفلونزا و دیفتری میباشد بشکل ویال است، محلول شیری رنگ میباشد  و سه دوره دارد که بار اول  در 6 هفتگی، بار دوم در 10 هفتگی و بار سوم در 14 هفتگی داده میشود در یک ویال 10 دوز میباشد، دوز آن برای اطفال 0.5 سی سی میباشد که این هم در قسمت قدامی وسطی ران طفل کمی بطرف بیرون به زاویه 90 درجه در داخل عضله زرق میشود.

واکسین پی سی وی برای سینه و بغل میباشد، بشکل ویال است و محلول شیری رنگ  میباشد  سه دوره دارد که همراه با سه دوره پینتا داده میشود در یک و یال آن 4 دوز است و دوز آن برای اطفال 0.5 سی سی میباشد این واکسین هم مثل دیگر واکسین های عضلی زرق میشود.

واکسین روتا برای اسهال میباشد  این واکسین همچنان فهمی میباشد دو دوره دارد یکی در 6 هفتگی و دیگر در 10 هفتگی داده میشود که همراه  با دیگر واکسین های دوره یی داده میشود وبرای اطفال که قبض یا اسهال باشد داده نمیشود.

واکسین میزلس  برای سرخکان میباشد دو دوره دارد. یکی در  9 ماهه گی و دوز دوم آن در یک نیم سالگی( 18 ماهه) گی داده میشود واکسین بشکل پودر همراه با آب مقطر میباشد 5 سی سی آب مقطر باید با پودر آن مخلوط گردد این واکسین همچنان بعد از آماده شدن تا شش ساعت قابل استفاده میباشد و بعداز شش ساعت یا ختم جلسه هدر میشود.

واکسین تی تی یا تیتانوس توکسویید برای تیتانوس  است برای خانم های 15 الی 45 ساله میباشد پنج دوره دارد بار اول در اولین ملاقات بار دوم یک ماه بعد از تی تی بار سوم شش ماه بعد از تی تی دو بار چهارم یک سال بعد از تی تی، بار پنجم یک سال بعد از تی تی چهار  که اگر یک خانم مطابق تقسیم واکسین خود را بگیرد تمام واکسین خود را در دو سال هفت ماه تکمیل میشود  در مجموع پنج دوره تکمیل میشود، دوره اول هیچ معافیت ندارد، دور دوم سه  سال معافیت دارد، دور سوم پنج سال معافیت دارد، دور چهارم ده سال معافیت دارد و دور پنجم تا سن چهل پنج سالگی معافیت دارد.

واکسین پولیو برعلاوه پروگرام روتین در کمپاین ها نیز تطبیق میشود که بنام روز های ملی واکسیناسیون یا د میشود کمپاین پولیو در هر ماه چهار روز میباشد و همراه با روز سمینار پنج روز میشود، در روز های کمپاین برای اطفال که سن آنها پاینتر از پنج سال است.