دندان

غاښونو څانګه

یونت مجهز دندان همراه با اکسری دندان با تخفیف ویژه در تشخیص و تداوی تمام امراض دندان در خدمت شما قرار دارد.