نسایی ولادی

توسط داکتران مجرب و متخصص زنانه، امراض مختلف نسایی ـ ولادی در کلینیک دیوانبیګى تشخیص و تداوى میګردد، همچنان این کلینیک با داشتن ولادتخانه مصئون میتواند مشکلات محل را حل نمائید.