لابراتوار

 

لابراتوار

دغه څانګه په پر مختللو ماشینونو سمبال او لاندې ماشینونه په کې موجود دي.

لکه CBC، مایکرولب، آیکروما 2، میکروسکوپ، سنټرفیوژ، واټرباټ، رولر مکسر او شيکر مکسر، چې د دغه ماشین آلاتو په واسطه هر ډول معاینات لکه: هیماتولوژي، سیرولو‌‌ژي، بیوشمي، پرازیتولوژي، باکتریالوژي او ویرولوژي معاینات ترسره کېږي.

او د CBC ماشین په واسطه ټول هیماتولوژي معاینات لکه: د وینې میکروب (WBC) ، د وینې کموالی، دوینی زیاتوالی (HB) د اوسپنې کموالی، د ویټامین B12 او فولیک اسیدو کموالی تر سره کېږي.

د مایکرولب ماشین په واسطه ټول بیوشمي معاینات لکه: شکر، د وینې غوړ، د جګر غوړ، د ګوردو پانکراس، د جیګر د انزایمونو او د هډوکو د کلسیم معاینات تر سره کیږي.

د(I CHROMA II) ماشین په واسطه د هډوکو ویټامین(D3)، د پروستات معاینه(PSA)، د دریو میاشتو مخکینۍ شکر(Hba1c)، د (T3, T4, TSH)،  (Testosterone)،(FSH, LH, Prolactin او (H.pylori, Qualitative) یعنې تتریشن معلومول معاینات د نورو کلینیکونو په نسبت په ارزانه قیمت تر سره کیږي.

سیرولوژي معاینات لکه: حیواني محرقه، انساني محرقه، توبرکلوز، روماتیزوم د وینې ګروپ، د معدې مکروب او د (CMV, HSV, Robulla, IgG- IgM) وایرسونو تشخیص چې د جنین د سقط سبب کیږي او همدارنګه د نسایی ولادي ناروغیو اړوند ټول لابراتواري معاینات تر سره کیږي.

د وینې د کموالي او د وینې د ډېرېدو معاینات او د ضرورت پر مهال د وینې ورکړه او اخیستل هم ترسره کیدلی شي همدارنګه د تور زیړي فعال او غیر فعال شکل او د وینې د ګروپ تعینول هم امکان لري چې د و لادت نه مخکې باید یوه حامله ښځه یې ترسره کړي. ځینې ډېر خاص معاینات لکه د توبرکلوز لپاره د بلغمو معاینه او یا په وینه کې د میکروبونو معلومول که د ډاکتر لخوا توصیه شي نو سمپل په کلینیک کې اخیستل کیږي او مجهز لابراتوار ته انتقالیږي.

باید وویل شي چې ټول هغه معاینات چې په یو مجهز روغتون کې ترسره کیږي په دیوان بیګی کلینیک کې هم د مډرنو وسایلو په ښه کیفیت او مناسب قیمت تر سره کیږي

نرخ نامه معاینات لابراتوار کلینیک دیوان بیگی به افغانی

NamePrice
CBC250
WBC100
RBC100
Platelet Count100
HCT100
ESR(1-2)100
Reticulocyte count200
Bleeding time50
Coagulation time50
Prothrombin time300
I.N.R300
Malaria100
Coomb’s direct300
Coomb’s indirect300
NamePriceNamePrice
MP strip100CRP100
HBS Ag100Br. Albertus50
HCV Ab100Br.Miltensis 50
HAV400Toxoplasmosis150
HIV100Pregnancy50
Syphilis100Blood Group50
Typhi dot IgM, IgG150HBV Profile350
TB Rapid test150Vit D31200
ASO100T4,T3,TSH1200
H. Pylori Ab150HbA1C500
RA- Factor100
NamePrice
FBS50
R.B.S50
HBA 1C800
Cholesterol100
Triglyceride100
L.D.L100
H.D.L 100
S.G.O.T100
S.G.P.T100
ALP100
Albumin150
T. Bilirubin100
D. Bilirubin100
In. Bilirubin100
Amylase400
Urea100
B.U.N100
Creatinine100
Uric Acid150
Protein150
K250
Na250
CL250
NamePrice
Stool/RE50
Stool H-Pylori Ag250
Urine /RE50
Semen analysis200
Phlebotomy 200
Blood transfusion 200
Cross match150
Grade 1 check-up1500
Grade 2 check-up1000
Calcium100