التراسوند(معاینات تلویزیوني)

التراسوند، تشخیص ابتدایی حاملگی، موقعیت پلاسنتا، عمر و اندازه جنین، تعداد جنین، مایع امنیوتیک، وضعیت جنین و تشخیص سایر اختلالات داخل رحمی فعالیت دارد. قابل یاد آوریست که معاینات تلویزیونی مریضان زنانه توسط داکتران زنانه و از مریضان مردانه توسط داکتران مردانه صورت میگیرد.