داخله عمومی

با داشتن دو داکتر مجرب و متخصص تمام امراض داخله را با در نظر داشت وضع اقتصادی مردم به شکل مناسب و خوب تداوی میکند.