جراحی صغیره و پاسمان

کلینیک دیوانبیگی با داشتن داکتران مجرب دربخش پانسمان خدمات مکمل را ارایه می کند.