داخله اطفال

تغذیه، رشد و نمو، چک آپ کودکان نوزاد، کمخونی، سؤ تغذی، قد کوتاهى، شب ادرارى، حملات اختلاجی، تأخر دماغی و سایر امراض انتانی نوزادان و کودکان تحت تداوى قرار میګیرد.